Privacy statement werkenbijmarin.nl

Zodra je deze website bezoekt stel je MARIN in staat om persoonlijke gegevens over jouw te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek te verstrekken persoonsgegevens) als indirect. MARIN vind het van groot belang dat de verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

MARIN zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MARIN, gevestigd aan de Haagsteeg 2 in Wageningen. MARIN maakt gebruik van catsone.nl om jouw gegevens te verwerken.

Welke gegevens worden verwerkt?

Alle door jouw ingevoerde gegevens en de verstrekte gegevens in de door jouw bijgevoegde bijlagen.

MARIN verzamelt en verwerkt geen gevoelig informatie zoals; gegevens over ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstig of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie verzameld wordt, dan vragen wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming. Opgemerkt dient te worden dat indien je ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan MARIN verstrekt, je daarmee impliciet toestemming geeft om deze informatie te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

Doeleinden van gegevensverwerking

MARIN gebruikt je persoonlijke gegevens om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. MARIN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures. We verwerken deze persoonsgegevens alleen voor wervings- en selectiedoeleinden. Deze doeleinden zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken”  wordt bedoeld: het verzamelen, registeren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Bewaartermijnen

MARIN bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de  wervings- en selectieprocedure, waarbij er geen overeenkomst met je wordt aangegaan bewaart MARIN de gegevens van sollicitanten alleen indien MARIN dit wettelijk verplicht is. In alle overige gevallen wordt de informatie uiterlijk na een periode van 4 weken verwijderd.

MARIN kan na verkregen toestemming ook uw persoonsgegevens bewaren indien er een ‘zakelijke behoefte’ bestaat aan het behoud van deze gegevens. Bijvoorbeeld door het cv van een sollicitant te bewaren voor het geval er in de toekomst een geschikte vacature ontstaat. De wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem verwijderd.

Geen gebruik van gegevens door derden

MARIN zal onder geen beding jouw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen je gegevens niet worden verkocht.

Technische beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang gebruikt MARIN steeds de nieuwste beveiligingstechnologie.  De toegang van je gegevens is beperkt tot personeelsleden van MARIN die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van MARIN. Deze personeelsleden zijn verplicht om de privacy van sollicitanten te respecteren en die gegevens confidentieel te houden.

Vragen

Voor vragen over dit statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruikt van deze website, verwijzen we je naar de algemene Privacy verklaring op de MARIN website.  Zo nodig kan je hierover contact opnemen met de afdeling P&O van MARIN of een email sturen aan privacy@marin.nl.